PUBLICATIONS
发布时间:2020年12月25日
浏览次数:

1.Yong Liu, Patrick L. Leslie, Yanping Zhang. Life-and-Death Decision-Making by p53 and Implications in Cancer Immunotherapy. Trends in Cancer. 2020. Nov 13;S2405-8033(20)30279-X ( Co-corresponding author)

2. Hao Cui, Hongjian Shan, Michael Zhe Miao, Zhiguo Jiang, Yuanyuan Meng, Ran Chen, Longzhen Zhang &Yong Liu. Identification of the key genes and pathways involved in the tumorigenesis and prognosis of kidney renal clear cell carcinoma.Scientific reports.2020.Mar 6;10(1):4271. (Corresponding author)

3. Nianli Liu, Zhiyuan Wu, Aoxing Chen, Yuqi Wang, Dafei Cai, Junnian Zheng,Yong Liu& Longzhen Zhang.SNRPB promotes the tumorigenic potential of NSCLC in part by regulating RAB26.Cell Death & Disease.2019.Sep; 10(9): 667(Co-corresponding author)

4. Liu, Yong, Leslie, Patrick, Jin, Aiwen, Itahana, Koji, Graves, Lee, and Zhang, Yanping. p32 regulates ER stress and lipid homeostasis by down-regulating GCS1 expression.FASEB journal.2018 Jul; 32(7): 3892–3902.

5. Liu, Yong, Leslie, Patrick, Jin, Aiwen, Itahana, Koji, Graves, Lee, and Zhang, Yanping. p32 heterozygosity protects against age- and diet-induced obesity by increasing energy expenditure.Scientific reports.2017. 7(1), 5754.

6. Liu, Yong, Chad Deisenroth, and Yanping Zhang. RP-MDM2-p53 pathway: linking ribosomal biogenesis and tumor surveillance.Trends in Cancer. April, 2016. 2(4), 191–204.

7. Liu, Yongand Yanping Zhang. CHCHD2 connects mitochondrial metabolism to apoptosis.Molecular & Cellular Oncology.2015 vol 2(4), doi: 10.1080/****3556.2015.1004964.

8.Liu, Yong, Hilary V. Clegg, Jiehui Di, Laura A. Tollini, Yizhou He, Aiwen Jin, and Yanping Zhang. CHCHD2 inhibits apoptosis through interaction with Bcl-xL to regulate Baxactivation.Cell Death & Differentiation.2015 Jun;22(6):1035-46. doi: 10.1038/cdd.2014.194.

9.Liu, Yong, Yizhou He, Aiwen Jin, Andrey P. Tikunov, Lishi Zhou, Laura A. Tollini, Patrick Leslie, Lei O. Li, Rosalind A. Coleman, Zhennan Gu, Yong Q. Chen, Jeffrey M. Macdonald, Lee M. Graves, and Yanping Zhang. The RP-Mdm2-p53 pathway coordinates nutrient stress with lipid metabolism by regulating MCD and promoting fatty acid oxidation. 2014.Proceedings of the National Academy of Sciences.2014 June 10. vol. 111 no. 23 E2414-E2422.

10.Liu, Yong, Cheng He, Zhou Yuchang, Zhu Yushan, Bian Rui, Chen Yuewen, Li Changyin, Ma Qi, Zheng Qiaoxia, Zhang Yong, Jin Haijing, Wang Xiaohui, Chen Quan, Zhu Dahai. Myostatin induces mitochondrial metabolic alteration and typical apoptosis in cancer cells.Cell Death & Disease. 2013. 4: e494; doi: 10.1038/ccdis.2013.31.

11. Patrick L. Leslie, Derek A. Franklin,Yong Liu, Yanping Zhang.p53 Regulates the Expression of LRP1 and Apoptosisthrough a Stress Intensity-Dependent MicroRNAFeedback Loop.Cell Reports.2018, 24, 1484–1495.

12. Haitao Guo, Renate König, Meng Deng, Maximilian Riess, Jinyao Mo, Lu,Zhang, Alex Petrucelli, Sunnie M. Yoh, Brice Barefoot, Melissa Ventevogel, Gregory D.Sempowski, Aiping Zhang, Anamaris M. Colberg-Poley, Hui Feng, Stanley M. Lemon,Yong Liu, Yanping Zhang, Haitao Wen, Zhigang Zhang, Blossom Damania, Li-ChungTsao, Qi Wang, Lishan Su, Joseph A. Duncan, Sumit K. Chanda and Jenny P.-Y.Ting.NLRX1 antagonizes STING to attenuate innate immunity and promote replication ofHIV-1 and DNA virus.Cell Host & Microbe.19(4):515-28, 2016.

13. Jing Zhang, Chengyang Wang, Xi Chen, Cheng Fan, Xingnan Zheng, Haitao Wen,Yong Liu, Chenguang Wang, Richard G. Pestell, William G. Kaelin Jr., X. Shirley Liu, and Qing Zhang. EglN2 associates with the NRF1-PGC1α complex and controls mitochondrial function in breast cancer.EMBOJournal. 2015 Dec 2;34(23):2953-70.

14. Zhao xiangxuan,Yong Liu, Lei Du, Leya He, Biyun Ni, Junbo Hu, Dahai Zhu, Quan Chen. Threonine 32 (Thr32) of FoxO3 is critical for TGF-β-induced apoptosis via Bim in hepatocarcinoma cells. 2014.Protein & Cell. DOI 10.1007/s13238-014-0121-5.

15. Bingzhang Jie, Xiaoxia Zhang, Xuesi Wu, Yi Xin,Yong Liu, Yongfang Guo. Neuregulin-1 suppresses cardiomyocyte apoptosis by activating PI3K/Akt and inhibiting mitochondrial permeability transition pore.Molecular and Cellular Biochemistry.2012 Nov, 370(1-2): 35-43.

16. Ni Biyun, Ma Qi, Li Baowei, Zhao Lixia,Liu Yong, Zhu Yushan, Chen Quan. Phenylarsine oxide induces apoptosis in Bax- and Bak-deficient cells through upregulation of Bim.Clin Cancer Res. 2012 Jan 1;18(1):140-51.

17. Di Shao, Yang Liu, Xiaojun Liu, Liuluan Zhu, Ying Cui, Anfang Cui, Aijun Qiao, Xingxing Kong,Yong Liu, Quan Chen, Nishith Gupta, Fude Fang, Yongsheng Chang.PGC-1b-Regulated mitochondrial biogenesis and function in myotubes is mediatedby NRF-1 and ERRa.Mitochondrion.10 (2010) 516–527.

18. Yingli Shang,Yong Liu, Lei Du, Youliang Wang, Xuan Cheng, Weiming Xiao, Xiaohui Wang, Haijing Jin,Xiao Yang, Shusen Liu, and Quan Chen.Targeted Expression of Uncoupling Protein 2 to Mouse LiverIncreases the Susceptibility to Lipopolysaccharide/ Galactosamine-Induced Acute Liver Injury. (2009)HEPATOLOGY, 50(4), 1204-1216.

19. Xiangxuan Zhao,Yong Liu,Qi Ma, Xiaohui Wang,Haijing Jin,Maryam Mehrpour, Quan Chen. Caveolin-1 negatively regulates TRAIL-induced apoptosisin human hepatocarcinoma cells.(2009)BBRC,378,21-26.

人才队伍